unidu_edited.png

Universiteti i Dubrovnikut është një universitet publik i themeluar në 2003 dhe i vendosur në Dubrovnik, Kroaci. Departamenti i tij i Ekonomisë dhe Biznesit (DEB) u themelua në 1970 si Fakultet i Turizmit dhe Tregtisë së Jashtme. Vizioni dhe misioni i Universitetit është të bëhet një institucion i njohur ndërkombëtarisht si kontribues në mënyrë aktive në komunitetin akademik lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar nepërmjet edukimit dhe punës shkencore koherente me standardet më të larta të përsosmërisë. Sot, DEB është i përfshirë në disa projekte dhe aktivitete arsimore me qëllim hulumtimin rreth transformimit dixhital dhe si ai ndryshon mënyrën se si njerëzit jetojnë dhe punojnë, si dhe në zhvillimin e aftësive për punësim mes studentëve. Brenda DEB, operon gjithashtu një Qendër kërkimore në fushën e transformimit dixhital CREDO.

CREDO ka përvojë në zhvillimin e programeve të trajnimit që synojnë ndërtimin e aftësive transversale siç janë aftësitë e sipërmarrjes dixhitale të studentëve dhe zhvillimin e platformës së burimeve të arsimit të hapur (OER) për trajnimin e studentëve rreth sipërmarrjes dixhitale. Stafi i CREDO është i përfshirë në projekte që synojnë rritjen e cilësisë, rëndësisë dhe efikasitetit të arsimit të lartë përmes zhvillimit dhe përdorimit të metodave të mësimdhënies gjithashtu dhe forcimit të bashkëpunimit shkencë-biznes në vlerësimin e nevojave të tregut të punës dhe manaxhimit të burimeve njerëzore në Kroaci. Me kalimin e viteve, anëtarët aktualë të CREDO u përfshinë në krijimin dhe shpërndarjen e programeve të të mësuarit gjatë gjithë jetës me qëllim rritjen e aftësive për punësim të të diplomuarve dhe personave të papunë.